млечна жлеза

Млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е сериозен онкологичен проблем. Във връзка със замърсяването на околната среда нарастване на това заболяване се наблюдава най-вече в икономически развитите страни. Тази болест не трябва и не може да се омаловажава.

По данни на Reversz (1978 год.), при масовите профилактични прегледи с мамографско изследване, се обхващат само 23% от наличната патология. Статистиката през последните години очертава същата картина. Освен това, трябва да се отчете и облъчващата доза – около 1 рад., която сама по себе си може да предизвика развитието на злокачествен тумор. Това облъчване увеличава риска от развитието на рак с 1%, а при ежегодната мамография, на 1 милион жени може да се предизвикат до 6700 случаи на рак в следствие на самия преглед. Във връзка с тези тези данни Националният институт за борба с рака в САЩ от 1977 год. ограничи използването на мамография при жени до 50 год., без да са налични определени показания. През 1977 год. Световната организация по здравеопазване официално призна мамографията за един от рисковите фактори, предразполагащи към образуването на злокачествени тумори на млечната жлеза.

Напълно безвреден вид диагностика обаче се явява термографията. Методите за разпознаване на туморите на млечната жлеза са разработвани още от възникването на термовизуалната диагностика. Натрупан е огромен клинично – статичен материал потвърждаващ правилността на избора Ви да се подложите на това изследване. Така ефективността на термовизуалната диагностика при скринингово изследване, по данни на редица автори, е от 67% при изолираната до 98% (Heimental , 1981 год.) при комбинираната методика. Ще напомним, че става дума за бърза, абсолютно безвредна и евтина диагностика. Термовизуалната диагностика на туморите на млечната жлеза е застъпена в много литература и има разработени и внедрени в клиничната практика схеми за провеждане и организиране на прегледите за оптимални резултати.

Добре е изучена и систематизирана термографската картина на нормалните млечни жлези (фиг.9 ).

Фиг.9 – Термограма на млечните жлези на здрава жена.

Фиг.9 – Термограма на млечните жлези на здрава жена

Редица термографични симптоми веднага се набиват на очи – например хипертермията над областта на разполагане на злокачествения тумор ( фиг.10 ) и обратно,

Фиг.10 – Инфилтративен ( просмукващ се ) рак на лявата млечна жлеза.

Фиг.10 – Инфилтративен рак млечна жлеза

понижаването на температурата в проекцията на доброкачествено новообразувание ( фиг.11 ).

Фиг.11 – Студен възел (огнище) в проекцията на фиброзна мастопатия от дясно.

Фиг.11 – Фиброзна мастопатия на дясна млечна жлеза (доброкачествено образование)

С термограма може достоверно да се различи злокачествения от доброкачествения тумор, да се установят признаците на мастити и да се очертаят границите на възпалителното огнище. В резултат от внедряването на компютърните технологии, достоверността на термодиаграмата в системата на туморите на млечната жлеза се повиши до 82%.

Ако искате да прочетете повече по темата, моля последвайте линка: ‘МАМОГРАФИЯ ИЛИ ТЕРМОВИЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА’

Comments are closed.