Ракът на млечната жлеза е изключително сериозен онкологичен проблем. Нарастване на случаите на това заболяване се наблюдава в глобален мащаб. Според Националния институт по здравеопазване на САЩ до 2030 година ще станем свидетели на ръст от 50% на случаите на болестта. Това не трябва и не може да се омаловажава. Какви опции имат обаче дамите, когато става дума за диагностицирането на рак на гърдата? Има ли вариант за ранна диагностика? Може ли такава да се направи без каквото и да е лъчение и дори години преди формирането на тумор? Нека разгледаме тези въпроси по-долу.

Мамографията е най-популярното изследване, когато става дума за рак на гърдата, на което хиляди жени се подлагат всяка година. Този вид преглед обаче носи своите рискове. Доклад на United States Preventive Services Task Force (Специална група за превантивни услуги на САЩ) от началото на 2015 година препоръчва на жените да намалят наполовина мамографските си прегледи, за да се редуцира вредният ефект от изследването. Скоро след това и American Cancer Society (Американско сдружение за рака) промени своята политика и вече препоръчва на жени със ‘среден риск’ за развитие на рак на гърдата да не се подлагат на мамографско изследване, преди да имат навършени 45 години (вместо 40 години, както беше преди това). Също така организацията препоръчва на дамите над 55 годишна възраст да не се подлагат на изследването ежегодно, а по един път на две години. Един от основните рискови фактори, който е изтъкнат, е процентът фалшиво положителни резултати, който достига до 20%. Освен това, трябва да се отчете и облъчващата доза – около 1 рад., която сама по себе си може да предизвика развитието на злокачествен тумор. Според изследване от 2006 година, публикувано в British Journal of Radiology (Британски журнал по радиология) радиацията от мамографията може да е 4-6 пъти по вредна от високоенергийните рентгенови лъчи. Това облъчване увеличава риска от развитието на рак с 1%, а при ежегодната мамография, на 1 милион жени може да се предизвикат до 6700 случаи на рак вследствие на самия преглед. Напомняме, че още през 1977 година Световната здравна организация официално призна мамографията за един от рисковите фактори, предразполагащи към образуването на злокачествени тумори на млечната жлеза. Интересно е да се отбележи, че канадско проучване на жени на възраст от 40 до 59 годишна възраст, продължило повече от две десетилетия, дори стигнa до извода, че годишните мамограми не намаляват процента на смъртност повече, отколкото самопрегледите на гърдите.

Напълно безвреден вид диагностика обаче се явява термографията, известна и като термовизуална диагностика. Тук не може да става дума за каквато и да е компресия, радиация или ограничения относно възрастта на пациента или брой прегледи на година. Методите за разпознаването на туморите на млечната жлеза се разработват още от възникването на изследването. Така днес е натрупан огромен клинично-статистически материал, който дава основание термографията да се счита за отличен избор, когато става дума за ранно диагностициране. Проучване от 2008 г., публикувано в American Journal of Surgery (Американски журнал по хирургия) заключва, че термовизуалната диагностика има 97% ‘рейтинг на чувствителността’ относно откриването на злокачествени образования в гърдите, преди образуването на диагностицируем тумор. Термографията на туморите на млечната жлеза е застъпена в много литература и има разработени и внедрени в клиничната практика схеми за провеждането на прегледите и организирането им във времето, независимо дали става дума за профилактика или проследяването на ефекта от лечение.

Предимствата на термовизуалната диагностика са:

  • абсолютна безвредност;
  • липса на физически контакт между лекар и пациент;
  • липса на дискомфорт и каквато и да е компресия;
  • всяка жена може да се подложи на прегледа, без ограничения във възрастта;
  • изследването отчита температурните аномалии, предизвикани от образуването на нови кръвоносни съдове, пряко асоциирано с бъдещото формиране на раково заболяване – между 5 и 8 години преди реалната формация на тумора.

Добре е изучена и систематизирана термографската картина на нормалните млечни жлези (фиг.1).

Термограма на млечните жлези на здрава жена

Фиг.1 – Термограма на млечните жлези на здрава жена

Редица термографични отклонения веднага се набиват на очи – например хипертермията в областта на разполагане на злокачествения тумор (фиг.2) и обратно –

Инфилтративен рак на лява млечна жлеза

Фиг.2 – Инфилтративен рак на лява млечна жлеза

понижаването на температурата в проекцията на доброкачествено новообразувание (фиг.3).

Фиброзна мастопатия на дясна млечна жлеза (доброкачествено образование)

Фиг.3 – Фиброзна мастопатия на дясна млечна жлеза (доброкачествено образование)

Чрез термовизуалната диагностика може достоверно да се различи злокачествения от доброкачествения тумор. Изследването дава възможност за цифрова оценка на състоянието на млечните жлези на пациента с точност до хилядни от градуса. Вследствие на тази прецизност може да се проследи по един абсолютно безвреден начин динамиката на наблюдавания процес, а способността на изследването да отчете температурните промени преди реалното образуване на тумор позволява на пациента да реагира изключително рано – възможност, която увеличава шанса за позитивен изход от лечението.

Освен с цел диагностика на злокачествено образование на млечните жлези, термовизуалната диагностика може да се ползва и като средство за проследяване на развитието на злокачествения процес в ход на лечение (например чрез химиотерапия). Кадрите по-долу са ясна илюстрация за позитивното повлияване на рак на лява гърда.

Прогрес на лечение на рак на гърда, проследен с термовизия

Прогрес на лечение на рак на гърда, проследен с термовизия

Ако искате да прочетете повече по темата, последвайте линка: ‘МАМОГРАФИЯ ИЛИ ТЕРМОВИЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА’

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС

 

Източници: